prague old street 7

« Prague Charles Bridge 06 | Prague roofs 03 »

prague old street 7

prague old street 7

Pastel on paper
60 x 25 cm
24" x 10"
$ 650