Prague Autumn Ray

« Paris 9 | Prague Chertovka Winter »

Prague Autumn Ray

Prague Autumn Ray

Pastel on paper
60 x 25 cm
24" x 10"
$ 550