Prague Old Cab

« Prague Charles Bridge | Prague Old Street 01 »

Prague Old Cab

Prague Old Cab

Oil on canvas
30 x 20 cm
12" x 8"
(sold)