Prague Charles Bridge Love Story

« Prague Winter Charles Bridge 3 | Prague Autumn in the Kralovska Zahrada »

Prague Charles Bridge Love Story

Prague Charles Bridge Love Story

Oil on canvas
60 x 30 cm
24" x 12"
(sold)