Prague Charles Bridge 02

« Prague Old Roofs 04 | Prague Winter Melantrichova str »

Prague Charles Bridge 02

Prague Charles Bridge 02

Oil on canvas
40 x 30 cm
16" x 12"
(sold)