Prague 12

« Chertovka 03 | Prague Old Tram 04 »

Prague 12

Prague 12

Oil on canvas
100 x 40 cm
39" x 16"
$ 800